Andmekaitsetingimused

Avaleht / Andmekaitsetingimused

Andmekaitsetingimused

JULIANUS INKASSO ANDMEKAITSETINGIMUSED

1. ANDMEKAITSETINGIMUSTE EESMÄRK

Andmekaitsetingimuste eesmärgiks on anda nendele inimestele, kelle isikuandmeid Julianus
Inkasso OÜ („Julianus Inkasso“) oma igapäevases tegevuses töötleb, teave selle kohta,
missuguseid isikuandmeid, kuidas ja mis eesmärgil Julianus Inkasso töötleb ja missugused on
inimese õigused seoses tema isikuandmete töötlemisega.

Andmekaitsetingimuste avalikustamine täidab Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määruse (EL)
2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste
andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete
kaitse üldmäärus) („andmekaitse üldmäärus“) artiklitest 13 ja 14 tuleneva
teavitamiskohustuse.

2. ISIKUANDMETE VASTUTAV TÖÖTLEJA

Julianus Inkasso kui isikuandmete vastutava töötleja registrikood on 10686553, juriidiliseks
aadressiks on A. Weizenbergi tn 20, 10150 Tallinn. Kontakttelefon on +372 6814400 ja e-posti
aadress inkasso@julianus.ee.

Andmekaitsespetsialisti e-posti aadress on andmekaitse@julianus.ee.

3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ÕIGUSLIKUD ALUSED

Inkassoteenuse osutamine ja võlanõuete ostmine

3.1 Julianus Inkasso on spetsialiseerunud inkassoteenusele ehk võlanõude sissenõudmise
teenuse osutamisele võlausaldajatele. See tähendab, et Julianus Inkasso aitab võlausaldajal
saada oma võlga kätte, kuid ei omanda ise nõuet. Julianus Inkasso töötleb võlanõude ja
võlgnikuga seotud isikuandmeid oma kliendiga sõlmitud lepingu alusel selle lepingu
täitmiseks, tuginedes andmekaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile b. Sellisel juhul
tegutseb Julianus Inkasso volitatud töötlejana ning võlausaldaja jääb jätkuvalt andmete
vastutavaks töötlejaks edasi, kuna nõuet ei loovutata.

3.2 Samuti ostab Julianus Inkasso klientide võlanõudeid, muutudes ise võlausaldajaks. Sellisel
juhul töötleb Julianus Inkasso isikuandmeid loovutatud lepingu alusel selle lepingu täitmise
eesmärgil, tuginedes andmekaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile b.

3.3 Julianus Inkasso töötleb nende tegevuste käigus füüsilisest isikust kliendi (võlausaldaja),
juriidilisest isikust kliendi (võlausaldaja) juhatuse liikme või töötaja, füüsilisest isikust võlgniku
ja juriidilisest isikust võlgniku juhatuse liikme, võlamenetlusega seotud kolmanda isiku (nt isik,
kes tasub võlgniku eest võla), seotud isiku ja käendaja kontaktandmeid ning ostetava või
menetletava nõudega seotud andmeid.

3.4 Samuti töötleb Julianus Inkasso võlanõude sissenõudmise teenuse osutamisel ning
võlanõuete ostmisel füüsilisest isikust võlgniku varalise seisundi ning maksekäitumisega
seotud andmeid. Need andmed pärinevad võlgnikult endalt, võlausaldajalt ning avalikest
allikatest, nagu kinnistusraamat ja Ametlikud Teadaanded.

3.5 Julianus Inkasso võib avalikustada Julianus Inkasso kodulehel häbipostis
https://self.julianus.ee/debtors ning edastada avalikustamiseks taust.ee veebis
(Krediidiregister OÜ) ja creditinfo.ee veebis (Creditinfo Eesti AS) võlgniku
maksehäireandmeid tehingukäibe usaldusväärsuse huvides ning kooskõlas andmekaitse
üldmääruse, isikuandmete kaitse seaduse ning Andmekaitse Inspektsiooni kehtivate
juhistega.

3.6 Julianus Inkasso võib edastada võlanõudega seotud andmeid ja maksehäireandmeid
samasse kontserni kuuluvatele ühingutele, samuti inkassoteenust osutavale OÜ-le
Castovanni ning kohtu- ja täitemenetluses võlausaldaja esindamise teenust pakkuvale OÜ-le Julianuse Õigusbüroo. Samuti võib Julianus Inkasso edastada enda või oma klientide
võlanõudeid sissenõudmiseks oma European Collectors Association'i liikmetest
koostööpartneritele välisriikides, järgides selleks vajalikke nõudeid ja rakendades
turvameetmeid. Julianus Inkasso kasutab igapäevatöös tarkvaraprogramme, mille pakkujad
peavad kinni kokkulepitud meetmetest isikuandmete kaitse tagamiseks.

3.7 Julianus Inkasso säilitab inkassoteenuse osutamise ja võlanõuete omandamise ja sissenõudmisega seotud isikuandmeid 15 aastat, tulenevalt tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 146 "Tehingust tuleneva nõude aegumistähtaeg" lg 4 (10 aastat) ja isikuandmete kaitse seaduse § 10 lg 2 p 5 (5 aastat) koosmõjust.

Kontrollimine, kaitsmine ja tõendamine

3.8 Julianus Inkassol on õigus koguda tagasisidet nii oma klientidelt kui võlgnikelt. Julianus Inkasso poolt võidakse salvestada sissetulevad ja väljaminevad telefonikõned ja e-kirjad kvaliteedi kontrolliks, võimalike isikuandmete rikkumiste tuvastamiseks, andmesubjekti pretsensioonide lahendamiseks, võimalike õigusnõuete esitamiseks ja/või kaitsmiseks. Isikustatud isikuandmeid säilitatakse üksnes nii kaua, kuni on vastavalt asjaoludele vajalik, kuid mitte kauem kui 10 aastat alates isikuandmete saamisest.

Potentsiaalsete klientide päringud

3.9 Julianus Inkasso vastab potentsiaalsete klientide päringutele enne kliendisuhte algust
lepingueelsete läbirääkimiste pidamiseks andmekaitse üldmääruse artikli 6 lg 1 p b alusel.
Julianus Inkasso säilitab päringutega saadud andmeid mitte enam kui 10 aastat alates
päringu esitamisest, tulenevalt võimaliku õigusliku nõude aegumistähtajast.

Suhtlus tarnijatega

3.10 Julianus Inkasso võib osta teenuseid ja tooteid sisse tarnijatelt. Tarnijaga sõlmitud lepingu
täitmiseks andmekaitse üldmääruse artikli 6 lg 1 p b alusel töötleb Julianus Inkasso
tarnijapoolse kontaktisiku kontaktandmeid. Tarnijapoolse kontaktisiku andmeid ei säilitata
kauem kui 10 aastat toodete kohaletoimetamisest või teenuse osutamisest, tulenevalt
võimalike õiguslike nõuete aegumistähtajast.

Inimese andmekaitsealase taotluse täitmine

3.11 Inimese andmekaitsealase taotluse täitmise eesmärgil töötleb Julianus Inkasso andmekaitse
üldmääruse artiklite 15 ja 20 alusel andmesubjekti isikuandmeid. Isikuandmed avaldatakse
inimesele, kelle andmeid on töödeldud ning andmete ülekandmise taotluse puhul ka
kolmandale isikule, kellele andmete ülekandmist taotletakse. Taotlust ja sellega seotud
kirjavahetust säilitatakse kuni 10 aastat alates andmekaitsealase nõude täitmisest või sellest
põhjendatult keeldumisest.

Riigi päringute täitmine

3.12 Julianus Inkasso võib riigiasutuste ja kohtute infopäringute täitmise eesmärgil andmete
väljastamiseks kohustava õigusakti alusel väljastada riigiasutustele (politsei,
julgeolekuasutused, prokuratuur jms) ning kohtutele isikuandmeid. Päringut ning sellega
seotud kirjavahetust ja dokumente säilitatakse kuni 10 aastat alates andmekaitsealase nõude
täitmisest või sellest põhjendatult keeldumisest.

4. INIMESE ANDMEKAITSEALASED ÕIGUSED

4.1 Tulenevalt andmekaitse üldmäärusest on inimesel õigus oma isikuandmetega tutvuda ja
saada enda isikuandmetest koopia, õigus nõuda enda isikuandmete ülekandmist teisele
vastutavale töötlejale, õigus nõuda enda isikuandmete kustutamist, parandamist või
täiendamist ja isikuandmete töötlemise piiramist ja esitada töötlemisele vastuväide. Need
andmekaitsealased õigused ei ole piiramatud ning Julianus Inkasso peab iga taotluse puhul
hindama, kas ja missuguses ulatuses võimaldavad andmekaitsealased õigusaktid esitatud
nõuet täita. Näiteks ei kustuta Julianus Inkasso võlanõudega seotud andmeid ja
maksehäireandmeid, sest nende andmete töötlemine on vajalik õigusnõuete koostamiseks,
esitamiseks ja kaitsmiseks. See on andmekaitse üldmääruse kohaselt kustutamisest
keeldumise aluseks.

4.2 Nende õiguste kasutamiseks palub Julianus Inkasso teatada oma soovist e-posti aadressil
andmekaitse@julianus.ee. Soovitatav on kasutada selleks ettenähtud andmekaitsealaste
taotluste vormi.

4.3 Kui inimene tunneb muret andmekaitse üldmääruse või muu isikuandmetega seotud
õigusakti oletatava rikkumise pärast Julianus Inkassos, palub Julianus Inkasso taas võtta
ühendust e-posti aadressil andmekaitse@julianus.ee. Kui inimene ei ole rahul sellega,
kuidas Julianus Inkasso tema kaebust lahendas, on tal õigus esitada kaebus Andmekaitse
Inspektsioonile. Andmekaitse Inspektsiooni kontaktandmed on järgnevad: telefon +372 627
4135; meiliaadress info@aki.ee; postiaadress Tatari 39, Tallinn 10134.

Miks valida Julianus?

Missioon

  1. Parandada maksekultuuri.
  2. Lahendada võlgnevustest tekkinud probleemid efektiivselt ja professionaalselt.
  3. Võimaldada klientidel pühenduda oma põhitegevusele.