Contract

SIA "JULIANUS INKASSO LATVIJA"
e-inkasso portāla lietošanas noteikumi

 

 

 

1. Noteikumos lietotie termini

1.1. e-inkasso portāls – tīmekļa vietne http://julianus.lv/, kurā ir pieejami Sabiedrības attālināti sniegtie Pakalpojumi;

1.2. Maksājumu veikšana – iespēja Portāla lietotājam ar e-inkasso portāla starpniecību veikt maksājumus par savu parādu , Sabiedrības sniegtajiem Pakalpojumiem saskaņā ar Sadarbības partnera noteikto kārtību;

1.3. Noteikumi – Sabiedrības e-inkasso portāla lietošanas noteikumi;

1.4. Pakalpojumi – e-inkasso portāla Sabiedrības sniegtie pakalpojumi, tajā skaitā, bet ne tikai, informācijas saņemšana par parādsaistībām, maksājumu veikšana;

1.5. Pamatinformācija – Portāla lietotāja dati, kas nepieciešami reģistrējoties e-inkasso portāla (vārds, uzvārds vai nosaukums, adrese, personas kods vai reģistrācijas numurs, e-pasts, kontakttālrunis, u.c.);

1.6. Piekļuves parametri – katra Portāla lietotāja individuāla unikāla piekļuves parametru kombinācija, kas sastāv no Portāla lietotāja vārda un paroles;

1.7. Portāla lietotāja parole – Portāla lietotāja izveidota simbolu kombinācija Portāla lietotāja identifikācijai e-inkasso portāla;

1.8. Portāla lietotāja vārds – Portāla lietotāja vārds Portāla lietotāja identifikācijai e-inkasso portāla;

1.9. Portāla lietotājs – fiziska persona vai juridiskas personas pilnvarots pārstāvis, kurš ir autorizējies e-inkasso portāla lietošanai;

1.10. Sabiedrība – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JULIANUS INKASSO LATVIJA",  juridiskā adrese Rīga, Turaidas iela 3, LV-1039 ;

1.11. Sadarbības partneris – kredītiestāde, ar kuru Sabiedrībai ir noslēgts autorizācijas vai maksājuma veikšanas pakalpojuma līgums.

 

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Noteikumi nosaka e-inkasso portāla izmantošanas kārtību un ir saistoši Portāla lietotājam.

2.2. e-inkasso portālā pieejamais Pakalpojumu apjoms Portāla lietotājam var atšķirties atkarībā no  līguma veida.

2.3. Piekrītot šiem noteikumiem, Portāla lietotājs piekrīt savu personas datu nodošanai Sabiedrībai. Sabiedrība ir personas datu apstrādes pārzinis.

3. Portāla lietotāja identifikācija un autorizācija

3.1. Lai pieteiktos e-inkasso portāla lietošanas uzsākšanai, potenciālais Portāla lietotājs aizpilda tīmekļa vietnē http://julianus.lv/ e-inkasso portāla lietošanas pieteikuma formu vai iesniedz Sabiedrībai pieteikumu par e-inkasso portāla izmantošanu, norādot nepieciešamo Pamatinformāciju.

3.2. Pēc pirmreizējas autorizācijas uz Portāla lietotāja norādīto elektroniskā pasta adresi tiek nosūtīta elektroniskā pasta vēstule ar saiti piekļuvei e-inkasso portālam.

3.3. Portāla lietotāja paroles nozaudēšanas gadījumā, pēc Portāla lietotāja elektroniska vai rakstveida pieprasījuma Sabiedrība uz Portāla lietotāja elektronisko pasta adresi nosūta jaunu e-inkasso portāla pieslēguma saiti.

 

4. Portāla lietotāja tiesības, pienākumi un atbildība

4.1. Portāla lietotāja pienākumi:

4.1.1. ievērot Noteikumus;

4.1.2. lietot e-inkasso portālu tikai tad, ja Portāla lietotājam ir tiesības to darīt;

4.1.3. izvēlēties un lietot drošu Portāla lietotāja paroli, kas sastāv vismaz no 8 rakstzīmēm, kur vismaz viens ir alfabēta burts un vismaz viens ir cipars;

4.1.4. veikt paroles nomaiņu reizi gadā vai pēc sistēmas pieprasījuma;

4.1.4. glabāt drošībā un neizpaust trešajām personām Piekļuves parametrus, Sadarbības partneru identifikācijas procedūras, kā arī pēc Sabiedrības pieprasījuma mainīt Piekļuves parametrus;

4.1.5. nekavējoties – rakstveidā  (e-pasts: info@julianus.lv), vai izmantojot informācijas tālruni (+371 67783131), informēt Sabiedrību, ja Piekļuves parametri vai Sadarbības partneru identifikācijas procedūras ir kļuvušas zināmas trešajām personām;

4.1.6. nodrošināt savas ierīces (datora) atbilstību e-inkasso portāla Pakalpojumu saņemšanas minimālajām prasībām. Datora pārlūkprogramma, kura tiek izmantota darbam ar e-inkasso portālu, ir jānodrošina ar sīkdatņu (cookies) un JavaScript lietošanu;

4.1.7. savlaicīgi informēt Sabiedrību par Pamatinformācijas izmaiņām;

4.1.8. neizmantot trešo personu piekļuves parametrus;

4.1.9. e-inkasso portāla sistēmas darbības pārtraukumu gadījumā izmantot citus pieejamos informācijas apmaiņas līdzekļus ar Sabiedrību;

4.1.10. sekot līdzi Noteikumu izmaiņām e-inkasso portālā.

 

4.2. Portāla lietotāja tiesības:

4.2.1. izmantot citus informācijas apmaiņas līdzekļus ar Sabiedrību;

4.2.2. gadījumā, ja Portāla lietotājs nepiekrīt Noteikumu 5.2.4.punktā noteiktajām

izmaiņām, Portāla lietotājam ir tiesības jebkurā laikā pārtraukt e-inkasso portāla

izmantošanu un izmantot citus informācijas apmaiņas līdzekļus ar Sabiedrību.

 

4.3. Portāla lietotājs piekrīt, ka elektroniskā veidā saņemtajiem norēķinu dokumentiem ir tāds pats juridisks spēks kā papīra formātā sagatavotiem dokumentiem.

4.4. Portāla lietotājs atbild par visām darbībām, kas veiktas, izmantojot Sabiedrības vai Sadarbības partneru tam piešķirtos identifikācijas vai Piekļuves parametrus.

4.5. Portāla lietotājam aizliegts veikt darbības, kas vērstas uz e-inkasso portāla drošības stāvokļa pasliktināšanu;

4.6.Sabiedrība izbeidz e-inkasso portāla Pakalpojumu sniegšanu Portāla lietotājam šādos gadījumos:

4.6.1. pamatojoties uz saņemto Portāla lietotāja pieteikumu;

4.6.2. ja Portāla lietotājam ir zudis tiesiskais pamats e-inkasso portāla Pakalpojumu saņemšanai;

4.6.3. ja Sabiedrībai ir pamatotas aizdomas, ka tiek veikta e-inkasso portāla nesankcionēta lietošana, tiek sniegta nepatiesa informācija;

4.6.4. ja Portāla lietotājs pārkāpj Noteikumus.

 

5. Sabiedrības tiesības, pienākumi un atbildība

5.1. Sabiedrības pienākumi:

 5.1.1. identificēt Portāla lietotāju atbilstoši Noteikumiem;

5.1.2. nodrošināt e-inkasso portāla Pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar Noteikumiem;

 5.1.3. savlaicīgi publicēt Noteikumus vai to izmaiņas e-inkasso portālā;

 5.1.4. nodrošināt personas datu apstrādi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

 

5.2. Sabiedrības tiesības:

5.2.1. lai nodrošinātu attālinātu Pakalpojumu sniegšanu Portāla lietotājam, uzkrāt un apstrādāt e-inkasso portāla ietvaros iegūto informāciju par Portāla lietotāja personas datiem, Portāla lietotāja ierīcei (datoram) piešķirto interneta protokola (IP) adresi, kā arī citu informāciju, kas e-inkasso portāla ietvaros tiek nodota, nosūtīta vai pārraidīta Sabiedrībai;

5.2.2. gadījumos, kad Portāla lietotājs piekļūst e-inkasso portālam, aktivizējot e-inkasso portāla saiti Sadarbības partneru tīmekļa vietnēs, Sabiedrībai ir tiesības izmantot Sadarbības partneru identifikācijas sistēmas;

5.2.3. reģistrēt darbības, kas veiktas, izmantojot e-inkasso portālu, un nepieciešamības gadījumā izmantot iegūto informāciju Portāla lietotāja saņemto Pakalpojumu vai iesniegto paziņojumu pamatošanai un pierādīšanai;

5.2.4. iepriekš par to nebrīdinot Portāla lietotāju, mainīt e-inkasso portāla Pakalpojumu sniegšanas kārtību, tā funkcionālo vai vizuālo risinājumu, kā arī Portāla lietotājam pieejamo Pakalpojumu un informācijas apjomu. Sabiedrība neatbild par kaitējumu, kas ir radies vai var rasties Portāla lietotājam sakarā ar minēto izmaiņu veikšanu.

5.3. Sabiedrība neatbild par bojājumiem vai traucējumiem e-inkasso portāla darbībā, ja to cēlonis ir bojājumi, darbības traucējumi Portāla lietotāja iekārtās, Portāla lietotāja elektroniskā pasta konfigurācija vai noslogotība, neatbilstošu vai nelicencētu iekārtu vai programmatūras lietošana, pārtraukums elektroenerģijas piegādē, interneta tīkla darbības traucējumi vai Portāla lietotāja datora neatbilstība e-inkasso portāla izmantošanas noteikumiem.

5.4.Sabiedrība nav atbildīga, ja Portāla lietotājs nesaņem Sabiedrības nosūtīto informāciju uz Portāla lietotāja norādīto e-pasta adresi.

5.5. Sabiedrība neatbild par sekām, kādas rodas, ja Portāla lietotāja nepilnvarota persona vai trešā persona, izmantojot Portāla lietotāja Piekļuves parametrus, pieslēdzas vai veic darbības e-inkasso portālā.

5.6. Sabiedrība neatbild par kaitējumu, kas Portāla lietotājam radies, tajā skaitā, bet ne tikai, e-inkasso portāla darbības pārtraukuma, uzlabošanas vai profilakses laikā.

5.7. e-inkasso portālā atspoguļotā informācija ir uzskatāma par Portāla lietotājam saistošu.

5.8 Sabiedrība neatbild par sekām, kas rodas, ja Portāla lietotājs ir iesniedzis nepilnīgu, nepareizu vai kļūdainu informāciju.

5.9 Sabiedrībai ir tiesības atteikt reģistrācijas pieprasījumu bez paskaidrojumu sniegšanas.

 

6. Citi noteikumi

6.1. Noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas e-inkasso portālā. Portāla lietotāja autorizēšanās e-inkasso portālā ir uzskatāma par apstiprinājumu tam, ka Portāla lietotājs ir iepazinies ar Noteikumiem un piekrīt tos ievērot.

6.2. Portāla lietotājs ir informēts, ka ir pieļaujami īslaicīgi e-inkasso portāla sistēmas darbības pārtraukumi, kas saistīti ar e-inkasso portāla un ar to saistīto sistēmu uzturēšanas, apkalpošanas vai uzlabošanas darbiem.

6.3. Lai pilnvērtīgi izmantotu e-inkasso portāla piedāvātās iespējas, ieteicams izmantot šādas pārlūkprogrammas: Internet Explorer 7.0 vai jaunāku versiju; Firefox 2.0 vai jaunāku versiju; Safari 4.0 vai jaunāku versiju.

6.4. Drošai datu apmaiņai Sabiedrība e-inkasso portālā izmanto SSL datu apmaiņas protokolu. Papildus var tikt izmantoti citi Sadarbības partneru datu drošības risinājumi.

6.5. Palīdzību vai informāciju jautājumos, kas saistīti ar e-inkasso portāla izmantošanu ir iespējams saņemt , sazinoties ar Sabiedrības Kontaktu  centru (tālrunis +371 67783131 , e-pasts: info@julianus.lv).